Trimble Business Center

Trimble Business Center


Project Description

Univerzálny spracovateľský softvér pre spracovanie širokého portfólia aplikačných dát.

Každé vydanie Trimble Business Center (TBC) je navrhnuté tak, aby podporovalo súbor súvisiacich pracovných postupov:

Verzie

TBC Base: 

Už základná verzia softvéru Trimble Business Center ponúka široké možnosti správy, spracovania a exportu dát.

Je určená pre všetkých užívateľov GNSS prijímačov, totálnych staníc a digitálnych nivelačných prístrojov Trimble.

Ponúka napr. postprocesingové spracovanie frekvencie L1, spracovanie nivelácie z Trimble DiNi, vyrovanie siete, spracovanie kódového merania, správa a kontrola nameraných dát.

Zákazníkom máte možnosť ponúknuť užívateľské výstupy, ako napríklad výstup do Google Earth, v ktorom sa zákazníkovi okrem bodov zobrazia aj fotografie, ktoré odfotíte s kontrolnou jendotkou a priradíte k bodom. Fotografia bude obsahovať aj súradnice v JTSK. (príklad exportu do KMZ nájdete TU)

TBC Complete:

Verzia Complete ponúka pokročilé nástroje pre spracovanie dát z GNSS prijímačov, totálnych staníc a nivelačných prístrojov Trimble.

Okrem funkcionalít z TBC Base umožňuje postprocesingové spracovanie všetkých družícových systémov, vyrovnanie polygónových ťahov, pokročilé spracovanie povrchov, tvorba vrstevníc, rozšírené možnosti výpočtov povrchov a objemov, práca s mračnom bodov, 3D simulácie terénom a rôzne iné pokročilé nástroje na spracovanie dát.

 

Túto verziu ocenia všetci užívatelia GNSS prijímačov a totálnych staníc Trimble.

TBC Advanced:

Verzia Advanced ponúka okrem pokročilých CAD nástrojov a nástrojov na spracovanie aj možnosť spracovania panoramatických snímok.

Táto verzia je neodmysliteľnou súčasťou zariadení Trimble s technológiou VISION ako Trimble S7, SX10 a Trimble V10.

Na princípe priesekovej fotogrametrie viete zo snímok určovať súradnice ľubovoľných bodov na snímkach, prípadne vytvoriť mračno bodov z panoramatických snímok Trimble V10.

Ponúka aj pokročilé spracovanie koridorov, tvorbu pozdĺžnych a priečnych rezov a rôzne iné funkcionality.

pokročilé nástroje pre spracovanie dát z GNSS prijímačov, totálnych staníc a nivelačných prístrojov Trimble.

Okrem funkcionalít z TBC Base umožňuje postprocesingové spracovanie všetkých družícových systémov, vyrovnanie polygónových ťahov, pokročilé spracovanie povrchov, tvorba vrstevníc, rozšírené možnosti výpočtov povrchov a objemov, práca s mračnom bodov, 3D simulácie terénom a rôzne iné pokročilé nástroje na spracovanie dát.

 

Túto verziu ocenia všetci užívatelia GNSS prijímačov a totálnych staníc Trimble.

Nadstavby

TBC Advanced Drafting modul:

Táto nadstavba pre určená pre verzie Base/Complete/Advanced ponúka prispôsobiteľné šablóny a nástroje pre výber, ktoré zefektívňujú tvorbu kvalitných výstupov ako geopriestorové mapy či rezy koridorov.

Umožňuje rýchlu tvorbu rezov, tvorbu šablón pre export a výkresy a pomocné nástroje pre vykresľovanie.

Je určený predovšetkým pre spracovanie cestných a železničných koridorov.

TBC Scanning modul:

Táto nadstavba bola špeciálne navrhnutá na novú skenovaciu totálnu stanicu Trimble SX10.

Umožňuje automatickú registráciu mračna bodov, automatickú selekciu objektov do skupín, možnosť filtrovania dát, možnosť automatického vytvorenia CAD bodov z mračna podľa potrieb ako aj prácu s mračnom bodov a samozrejme možnosť exportu dát do rôznych užívateľských formátov.

TBC Aerial Photogrammetry modul:

Je určený na spracovanie leteckých snímok získaných bezpilotnými systémami Trimble UX5, UX5 HP a ZX5.

Softvér umožňuje automatickú orientáciu a vyrovnanie snímok pomocou vlícovacích bodov, tvorbu ortofotomozaiky, tvorbu mračna bodov, filtráciu dát, selekciu a úpravu mračna bodov. Tieto dáta sa dajú následne spracovať do rôznych druhov výstupov od CAD až po 3D PDF výstup.

TBC Data Prep modul:

Obsahuje pokročilé nástroje na georeferencovanie 2D rastrových dát do 3D vektorových dát, nástroje na čistenie, organizáciu a štandardizáciu vrstiev.

Umožňuje automatickú digitalizáciu dát napr. z PDF súborov. Viete tak rýchlo zdigitalizovať rastrové dáta. Taktiež viete rýchlo z plánov vymodelovať 3D modely povrchov aj s vrstevnicami.

TBC GIS modul:

Táto nadstavba je určená pre užívateľov GIS zariadení.

Obsahuje nástroje pre integráciu GIS databázy, tvorbu zdrojového prepojenia, tvorbu FXL súborov, import/export súborov geodatabázy, mapu metadát a iné.

 

Verzia

Base 

Complete 

Advanced 

Aerial

Photogrammetry modul**

Advanced

Drafting

modul*

Data Prep

 modul**

GIS

modul*

Scanning

module**

Cena bez DPH

350 €

1 690 €

2 295 €

5 075 €

1 495 €

1 995 €

465 €

2 225 €

 Import dát

x

x

x

x

 

 

 

 

 Prehliadanie dát

x

x

x

x

 

 

 

 

Spracovanie GNSS základníc –   frekvencia L1

x

x

x

x

 

 

 

 

Spracovanie dát z totálnych staníc a nivelácie

x

x

x

x

 

 

 

 

Vyrovnanie sietí

x

x

x

x

 

 

 

 

Pokročilé reporty

x

x

x

x

 

 

 

 

Tvorba knižníc pre kódové meranie

x

x

x

x

 

 

 

 

CAD a COGO nástroje

x

x

x

x

 

 

 

 

Pokročilé spravovanie dát

x

x

x

x

 

 

 

 

Tvorba a spravovanie súradnicových systémov

x

x

x

x

 

 

 

 

Tvorba lokálneho transformačného kľúča

x

x

x

x

 

 

 

 

Prístup k internetovým službám

(Access Services, TCC, PP)

x

x

x

x

 

 

 

 

3D vizualizácia dát

x

x

x

x

 

 

 

 

Automatické spracovanie kódového merania

x

x

x

x

 

 

 

 

SketchUp kompatibilita

x

x

x

x

 

 

 

 

Google Earth kompatibilita

x

x

x

x

 

 

 

 

Export dát

x

x

x

x

 

 

 

 

Spracovanie základníc – podpora všetkých GNSS systémov

 

x

x

x

 

 

 

 

Vyrovnanie polygónových ťahov

 

x

x

x

 

 

 

 

Transformácie dát

 

x

x

x

 

 

 

 

Automatické vypisovanie atribútov

 

x

x

x

 

 

 

 

Nástroje pre prácu s povrchmi

 

x

x

x

 

 

 

 

Tvorba vrstevníc

 

x

x

x

 

 

 

 

Tvorba máp výkopov/násypov

 

x

x

x

 

 

 

 

Pokročilé výpočty objemov

 

x

x

x

 

 

 

 

Práca s blokmi

 

x

x

x

x

 

 

 

Tvorba atribútov prvkov

 

x

x

x

 

 

 

 

Georeferencovanie snímok

 

x

x

x

 

 

 

 

Spracovanie panoramatických snímkov a tvorba výstupov

 

x

x

x

 

 

 

 

Práca s mračnom bodov

 

x

x

x

 

 

 

 

Prístup k postprocesingovej službe Trimble RTX GNSS

 

x

x

x

 

 

 

 

3D simulácia terénom

 

x

x

x

 

 

 

 

Tvorba koridorov

 

 

x

 

 

 

 

 

Pozemná fotogrametria – Trimble VISION

 

 

x

 

 

 

 

 

Tvorba mračna bodov – Trimble VISION 

 

 

x

 

 

 

 

 

Automatizovaná tvorba objektov z CAD

 

 

x

 

 

 

 

 

Automatizované kótovanie prvkov

 

 

x

 

 

 

 

 

Automatická tvorba bodov v intervaloch

 

 

x

 

 

 

 

 

Spájanie TBC projektov

 

 

x

 

 

 

 

 

Diagramy prevýšenia

 

 

x

 

 

 

 

 

Tvorba pozdĺžnych/priečnych rezov

 

 

x

 

 

 

 

 

Automatizovaná orientácia snímok

 

 

 

x

 

 

 

 

Vyrovnanie pomocou vlícovacích bodov

 

 

 

x

 

 

 

 

Tvorba ortofotomozaiky

 

 

 

x

 

 

 

 

Tvorba mračna bodov

 

 

 

x

 

 

 

 

Manuálne meranie bodov

 

 

 

x

 

 

 

 

Automatizovaná filtrácia dát

 

 

 

x

 

 

 

 

Selekcia / Úprava mračna bodov

 

 

 

x

 

 

 

 

Tvorba 3D PDF

 

 

 

x

x

 

 

 

Tvorba skupiny výkresov

 

 

 

 

x

 

 

 

Práca so skupinou výkresov

 

 

 

 

x

 

 

 

Automatizované vykresľovanie rezov

 

 

 

 

x

 

 

 

Užívateľská tlač výkresov

 

 

 

 

x

 

 

 

Práca s dynamickými pohľadmi

 

 

 

 

x

 

 

 

Tabuľky línií a kriviek

 

 

 

 

x

 

 

 

Spravovanie mierky výkresov

 

 

 

 

x

 

 

 

Tvorba záhlaví a rámu výkresov

 

 

 

 

x

 

 

 

Tvorba pomocných línií

 

 

 

 

x

 

 

 

Manažér spravovania výkresov

 

 

 

 

x

 

 

 

Čistenie a organizácia projektu

 

 

 

 

 

x

 

 

Štandardizácia vrstiev

 

 

 

 

 

x

 

 

Import rastrových a vektorových 2D PDF dát

 

 

 

 

 

x

 

 

Georeferencovanie vektorových 2D PDF dát

 

 

 

 

 

x

 

 

Prevod 2D vrstevníc do 3D

 

 

 

 

 

x

 

 

Prevod 2D bodov, línií a blokov do 3D

 

 

 

 

 

x

 

 

Digitalizácia blokov, sérii línií a vrstevníc

 

 

 

 

 

x

 

 

Integrácia meraných dát do GIS databázy, tvorba zdrojového prepojenia

 

 

 

 

 

 

x

 

Určovanie GIS schém a tvorba FXL súborov

 

 

 

 

 

 

x

 

Načítanie spracovaných prvkov do zdrojovej GIS databázy

 

 

 

 

 

 

x

 

Import/Export súborov geodatabázy

 

 

 

 

 

 

x

 

Načítanie GIS údajov zo zdrojovej geodatabázy

 

 

 

 

 

 

x

 

Mapa metadát

 

 

 

 

 

 

x

 

Registrácia mračien bodov

 

 

 

 

 

 

 

x

Georeferencovanie mračien bodov

 

 

 

 

 

 

 

x

Selekcia / Úprava mračna bodov

 

 

 

 

 

 

 

x

Automatická klasifikácia prvkov

 

 

 

 

 

 

 

x

Definovanie stanoviska

 

 

 

 

 

 

 

x

Tvorba projekčných rovín

 

 

 

 

 

 

 

x

Tvorba rezov / profilov

 

 

 

 

 

 

 

x

*nadstavba na verzie TBC Base/Complete/Advanced

**nadstavba na verzie TBC Complete/Advanced

 

asc

 

 

 

Dokumenty k softvéru TBC:

Technický popis

Poznámky k verziám TBC

TBC komunitná stránka

Online prezentácie:

TBC Power Hour

Softvér TBC si môžete stiahnuť TU

Pozn.: Aktiváciu vykonáte pomocou zakúpenej licencie.

Pozn.: Každý zákazník si môže vyskúšať funkcionalitu TBC po dobu 30 dní. Pre vygenerovanie kódu na skúšobnú verziu nás prosím kontaktujte.

TBC prezentačné video

Všetky videá s ukážkami funkcionalít softvéru Trimble Business Center nájdete TU:

Videá z funkcionalitami Trimble Business Center

Spoločnosť Geotronics Slovakia, s.r.o. ponúka možnosť bezplatného predvedenia na mieste, ktoré si vyberiete.

Rezervácia predvedenia:

1.) telefonicky: +421 918 868 633 (Ing. Dominik Laufík – predaj a podpora)

2.) mailom: obchod@geotronics.sk

3.) pomocou dotazníka:

Please wait...

bool(false)

Ponúkame bezplatnú prezentáciu produktov vo vašej firme. Dohodnite si s nami predvedenie: obchod@geotronics.sk Skryť